Stiahnite si Acrobat Reader   

 

POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV DO ČASOPISU

DERMATOLÓGIA PRE PRAX

Odborný recenzovaný časopis poskytuje praktické informácie a aktuálne poznatky o diagnostických a terapeutických postupoch v dermatológii. Slúži na výmenu skúseností z praxe pri liečbe určitých diagnóz a využíva najnovšie diagnostické a liečebné farmakologické i nefarmakologické postupy. Pravidelne prináša aj kazuistiky, medziodborové prehľady a správy z odborných dermatologických podujatí.

Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.
Všetky uverejnené vyžiadané články sú honorované.
Články sa poskytujú na nahliadnutie inzertným partnerom.

Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe, e-mailom (alebo na CD) na adresu vydavateľstva. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe. Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu, bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.

Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky (nižšie v texte). Pri finálnom odobrovaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálna prekážka na publikovanie článku.
Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

ŠTRUKTÚRA ČASOPISU

PrehľadOVé článkyprehľadný a zrozumiteľný článok v rozsahu max. strán. Práca by mala byť zameraná prakticky, predovšetkým na diagnostiku (vítaná je obrazová dokumentácia) a liečbu. Odporúčame pripojiť ilustratívnu kazuistiku. Na záver je možné uviesť všeobecné odporúčania pre prax.

Medziodborové konzíliumprehľadný článok od autorov z iných odborov, ktorého téma by mohla osloviť dermatológov, rozsah max. 7 strán.

PôVODNÉ články & kazuistiky – skúsenosti z praxe, konkrétne liečebné postupy, vlastné pozorovanie, vítaná je názorná obrazová dokumentácia, rozsah max. 6 strán.

lieky & liekové skupiny – informácie o inovatívnych liečivách a o aktuálnych štúdiách, aktualizácia poznatkov o dlhšie používaných liečivách, rozsah max. 5 – 6 strán.

MEDICAL DEVICES medicínske technológie v dermatológií: história, vysvetlenie princípov fungovania, prehľad prístrojov a ich typov (len stručne indikácie) technicky zameraná informácia, od 4 do 8 strán.

OKIENKO ESTETICKEJ DERMATOLÓGIE – aktuality, nové poznatky a postupy, rozsah
max. 8 strán.

V skratke – diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach s dôrazom na          prehľadnosť a praktické využitie daných informácií (algoritmus postupu), rozsah max. 5 strán.

ODBORNÉ PODUJATIA – správy z kongresov, konferencií, seminárov, rozsah max. 5 strán.

informácie a komentáre informácie o projektoch, o odborných akciách, pozvánky, tlačové správy, reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, zaujímavosti zo zahraničnej tlače a iné odborné informácie v rozsahu max. 2 strán.

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

Názov práce – stručný max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku

Meno hlavného autora, pracovisko, kompletná adresa  vrátane telefonického a emailového kontaktu, mená a pracoviská spoluautorov, u spoluautorov celé mená s titulmi a pracovisko

Krátky výstižný súhrn predloženej práce v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku a najmenej 5 kľúčových slov v oboch jazykoch
V pôvodných prácach a kazuistikách je nutné rozdeliť ho do nasledovných častí:

Cieľ

Materiál a metódy alebo Súbor pacientov a metódy (pôvodná práca); Prípad (kazuistika)

Výsledky

Záver

Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Materials and metods alebo Patients and metods; Case; Results; Conclusion

Text  + tabuľky alebo grafy a obrázky  ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov, zreteľne vyznačiť ich umiestnenie v texte)

Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky. Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov)

Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise

Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky, a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku

Portrétna fotografia hlavného autora

Výber z pravidiel publikačnej etiky – povinnosti autorov

Úroveň článkov: Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.

Originalita a plagiátorstvo: Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Mnohonásobné, duplicitné alebo súbežné publikovanie: Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Priznanie zdroja: Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.

Autorstvo článku: Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Strety záujmov: Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené. 

Zásadné chyby v publikovaní: Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.

SPRACOVANIE RUKOPISU

Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán podľa druhu príspevku.

Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy  a jednoduché členenia.

Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené.

Zátvorky sú vždy guľaté ( ).

Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu alebo v pôvodnej latinskej podobe.

V texte, prosím, zreteľne vyznačte odkazy na všetky grafické znázornenia, tabuľky alebo grafy treba vytvoriť pomocou MS Word alebo MS Excel.

SPRACOVANIE CITOVANEJ LITERATÚRY

Bibliografické citácie, prosím, upraviť podľa štýlu JAMA/AMA. Citačná norma JAMA/AMA je jednou z noriem využívaných v medicínsky orientovaných periodikách, ktorá je pomenovaná podľa American Medical Assotiation. Štruktúrou bibliografických citácií sa podobá štýlu NLM, z ktorého v mnohom vychádza. JAMA style patrí medzi tzv. author-number štýly, t. j. číslom v guľatých zátvorkách odkazujeme v texte na citované zdroje v poradí, v akom sú citované prvýkrát. Nasledujúce odkazy na rovnaký zdroj sa označujú rovnakým číslom ako pri prvej zmienke.

Príklad na citovanie článku v časopise

Blauvelt A. Skin diseases associated with human herpesvirus 6, 7 and 8 infections. J Invest Dermatol 2001;6:197–202.

Krunic ALJ, Garrod DR, Smith NP, et al. Differential expression of desmosomal glycoproteins in keratoacanthoma and squamous cell carcinoma of the skin: An immunohistochemical aid to diagnosis. Acta DermVenereol 1996;76(5):394–398.

Príklad na citovanie monografie

Bartošová D. Dětské infekční nemocnice. Praha, Czech republic: Galén; 2003: 84.

Príklad na citovanie kapitoly knihy, resp. príspevku v zborníku

Mancini AJ, Bodemer Ch. Viral infections: 1059–1092. In: Schachner L, Hansen RC. Pediatric Dermatology. 3rd ed. Edinburgh, Mosby comp; 2003: 1340.

Príklad citácie elektronického článku

Bignell C and Unemo M. On behalf of the European STI Guidelines Editorial Board. European guideline on the diagnosis and treatment of gonorrhoea in adults [online]. Int J STD AIDS. Forthcoming 2012. Available from: <http://www.iusti.org/regions/Europe/pdf/2012/Gonorrhoea_2012.pdf)>.

POĎAKOVANIE

Na záver príspevku môžete uviesť poďakovanie grantovým agentúram či iným podporovateľom vašej práce.

 

Rukopisy posielajte, prosím, e-mailom na adresu redaktorky: Mgr. Miroslava Doubková,

SOLEN, s.r.o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava, doubkova@solen.sk, 02/5413 1381, 0911 900 599

 

 

created by © zooom.sk s.r.o.